Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Statut

ZWIĄZEK SYNDYKALISTÓW POLSKI

(sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników)

Związek Syndykalistów Polski jest organizacją dążącą do zastąpienia społeczeństwa opierającego się na wyzysku oraz hierarchii, społeczeństwem równych i wolnych jednostek.

Dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na tych, którzy rządzą i tych, którzy są rządzeni. Jaskrawo objawia się to w przypadku kapitalistów i polityków, którzy kumulują w swoich rękach władzę polityczną i ekonomiczną oraz wyzyskiwanych pracowników, kobiet i mężczyzn, którzy muszą tej władzy i wyzyskowi podlegać, aby przeżyć. Klasa rządząca dzieli ludzi za pomocą różnych ideologii (nacjonalizmu, rasizmu, elitaryzmu, seksizmu i innych), zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. Trzeba z tym skończyć!

Nierówności mają charakter strukturalny: nie są wynikiem ludzkich wyborów czy naturalnych talentów i ich braku. Dzieci pracownika będą najprawdopodobniej również pracownikami, chyba że staną się bezrobotnymi. Elity reprodukują elitę, pracownicy najemni siłę najemną. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga zmiany struktury społecznej.

Parlamentaryzm, który miał być odpowiedzią na te problemy, nie sprawdził się. Zamiast realizacji programów, mamy puste obietnice i walki klik politycznych o stołki. Zamiast dobrobytu dla wszystkich, mamy bogactwo dla nielicznych. Odrzucając skompromitowany parlamentaryzm proponujemy jedyną prawdziwą formę demokracji – demokrację bezpośrednią z delegatami związywanymi pisemnymi instrukcjami i odwoływalnymi w każdej chwili, których funkcje podlegają rotacji.

Wielu polityków twierdzi, że w Polsce zapanowała jakaś forma „dzikiego kapitalizmu”, że wystarczy doprowadzić kapitalizm do „normy” i będzie dobrze. Inni zaś twierdzą, że jeśli będziemy rządzeni przez polskich kapitalistów, będzie nam lepiej, niż jeśli będziemy rządzeni przez kapitalistów zagranicznych. Nie dajmy się oszukać! Nie ma „normalnego” kapitalizmu. Wszędzie dominuje wyzysk, a z każdym rokiem standardy są coraz bardziej równane w dół i to nie my ścigamy Zachód, ale Zachód dąży do naszego poziomu.

Na Zachodzie przez jakiś czas funkcjonowało tzw. „państwo socjalne”, które nie spełniło swoich zadań, a które powstało ze strachu klasy rządzącej przed potężnymi, masowymi ruchami pracowniczymi. Rządzący wówczas woleli „oddać kawałek chleba, żeby nie stracić całej piekarni”. Po kilkudziesięciu latach, gdy udało się spacyfikować ruchy pracownicze do obecnego marnego poziomu, rządzący odzyskali wigor i demontują ostatnie osłony socjalne.

Nie jesteśmy też zwolennikami socjalizmu państwowego, czy tzw. "państw robotniczych". Uważamy że "sprawiedliwość społeczna" organizowana rękami urzędników, a gdy zajdzie potrzeba również przy pomocy policji i wojska, dzieli społeczeństwo na uprzywilejowaną, zarządzającą klasę biurokratyczną i podporządkowaną jej klasę pracowników, zwykłych ludzi w których podobno imieniu ustanawiane są różnego rodzaju "państwa robotnicze".

Syndykaliści nie dążą do przejęcia władzy politycznej. Chcą, aby władzę nad swoim życiem odzyskał każdy z nas i odebrał ją z rąk polityków i kapitalistów. Organizowanie się, czy to w związki zawodowe, czy grupy nieformalne jest środkiem do tego celu. Podzieleni przegramy, zorganizowani zwyciężymy. ZSP nie zmusi nikogo do zorganizowania się. Ludzie muszą chcieć tego sami, więc sukces zależy od każdego, a nie od kolejnej awangardy rewolucyjnej. Dlatego naszym głównym hasłem jest: organizujmy się w walce o swoje prawo do godnego życia i kontroli nad nim!

ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKU SYNDYKALISTÓW POLSKI

I. Członkostwo

1. Członkiem ZSP może być każdy pracownik, bezrobotny, rencista, czy emeryt. Członkami ZSP nie mogą być osoby posiadające możliwości podpisywania umów, ustalania stawek płac i zwalniania oraz pracodawcy, osoby posiadające duże pakiety akcji oraz członkowie partii politycznych, policjanci i agenci służb bezpieczeństwa, etc.

2. Członkiem przestaje się być w momencie wykluczenia, bądź zawieszenia przez daną sekcję lub Zjazd, oraz wystąpienia z ZSP, bądź śmierci. Wykluczenie następuje w związku z poważnym naruszeniem statutu bądź działaniem na szkodę ZSP.

3. Członek grupy, który nie płaci przez 3 miesiące składek bez uzasadnienia i bez wniosku o zwolnienie z płacenia składek traci prawa członkowskie.

4. Lokalne grupy mogą postanowić o zawieszeniu członkostwa osób, które nie uczestniczą w działaniach grupy. Zasady zawieszenia członkostwa ustalane są wewnątrz każdej sekcji. Osoby zawieszone w tym trybie stają się sympatykami organizacji.

5. Członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich na skutek niejasności związanych z nieprzestrzeganiem postanowień zawartych w statucie lub działań na szkodę ZSP. Powoływana zostaje wtedy komisja w celu wyjaśnienia sprawy. Komisję powołuje zjazd lub referendum. Komisja musi zakończyć działalność w ciągu 3 miesięcy od czasu jej powołania.

6. Członkowie ZSP płacą składki członkowskie, których wysokość ustala Zjazd lub sekcja. Składki pobiera każda sekcja ZSP od swoich członków i przekazuje część ustaloną na Zjeździe Skarbnikowi ZSP, który przeznacza je na cele określone w mandacie, jaki otrzymał na Zjeździe (np. Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Wydawniczy, składki do MSP.). Członek związku w uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja materialna), może zostać zwolniony z opłacania składek, bądź może ona zostać obniżona. Decyzję o tym podejmuje sekcja ZSP do której należy dana osoba

7. Członkowie ZSP mają prawo do:

- wybierania i odwoływania członków organów Związku i delegatów Związku oraz bycia wybieranym jako delegat lub członek organów Związku
- brania udziału w działaniach i decyzjach Związku
- pełnego dostępu do informacji o działaniach i decyzjach Związku. Dotyczy to także sytuacji finansowej Związku

8. Członkowie ZSP maja obowiązek:

- Przestrzegać postanowień Statutu, zasad wewnętrznych i uchwał organów Związku
- Brać czynny udział w życiu Związku. Opłacać składkę
- Dbać o dobry przepływ informacji w Związku

9. Status sympatyka

Sympatycy wspierają działania ZSP i zgadzają się z założeniami grupy, ale nie są członkami organizacji. Każdy sympatyk może otrzymać informacje zewnętrzne rozsyłane przez ZSP jako całość lub przez poszczególne sekcje. Do tego mogą służyć specjalne listy informacyjne. Sympatycy nie mają prawa głosu w ZSP i nie mogą reprezentować organizacji. Sympatycy nie płacą składek. Sympatycy mogą być obecni na otwartych spotkaniach ZSP.

10. Lokalne kontakty

Osoby, które chciałyby założyć nową sekcję ZSP mogą stać się lokalnym kontaktem organizacji. Adres lokalnego kontaktu może być podany na stronie internetowej ZSP. Lokalny kontakt ma status sympatyka ZSP do czasu przyjęcia nowej sekcji, chyba że jest członkiem innej sekcji lub organizacji regionalnej lub branżowej w ZSP.

II. Struktura Związku Syndykalistów Polski

1. Sekcje ZSP

1.1. Do powstania sekcji potrzeba minimum trzech osób. Sekcja powinna składać się z osób, które są w stanie regularnie spotykać się fizycznie, niezależnie od tego czy są z jednej miejscowości czy nie. Każda sekcja powinna spotykać się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu.

1.2. Sekcja wybiera spośród swoich członków skarbnika sekcji, który będzie odpowiedzialny za zbieranie składek i odprowadzanie ustalonej przez zjazd części do Skarbnika Krajowego. Powinna także zostać wybrana osoba, która jest odpowiedzialna za koordynację przepływu informacji między członkami ZSP, tak aby każdy członek wiedział o działaniach podejmowanych przez sekcję oraz ZSP jako całość, a także brał udział w podejmowaniu decyzji.

1.3. Sekcje mogą powoływać organizacje lokalne, regionalne lub branżowe.
Organizacje regionalne lub branżowe:

1. Zrzeszają co najmniej 2 sekcje z danego miasta, regionu lub branży
2. Nie mają prawa głosu na zjeździe lub referendum (głosują tylko sekcje)
3. Mogą tworzyć własne strony internetowe, regionalne lub branżowe spotkania i zjazdy, wydawać gazety i inne publikacje, mogą powoływać sekretarza i skarbnika.

1.4 Każda sekcja ma jeden głos na Zjeździe i referendum

1.5 Przyjmowanie nowych sekcji

Nowe organizacje związkowe są przyjmowane przez większość sekcji na zjeździe ZSP lub w drodze referendum. Nowi członkowie ZSP są przyjmowani głosem większości członków danej sekcji.

1.6 Likwidacja oraz wykluczenie sekcji

1.6.1. Każda sekcja, której liczebność spada poniżej trzech osób lub która nie jest w stanie spotykać się regularnie przez okres 3 miesięcy (z wyjątkiem okresu wakacyjnego) powinna ogłosić samorozwiązanie. Jej członkowie staną się lokalnymi kontaktami. Jeżeli sekcja jest w stanie ponownie się ukonstytuować, powinna zostać ponownie przyjęta przez zjazd lub referendum.

1.6.2. Sekcja może być wykluczona z ZSP lub rozwiązana w następujących przypadkach: brak możliwości regularnego spotykania się, brak odpowiedzi na listy i brak kontaktu z resztą ZSP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Złamanie statutu ZSP lub działanie na szkodę organizacji.

1.6.3. Aby doszło do wykluczenia sekcji, inna sekcja musi wystąpić z wnioskiem, w jasny sposób argumentując dlaczego składa taki wniosek. Sekretarz krajowy następnie poprosi sekcję której dotyczy wniosek o oficjalną odpowiedź, która musi zostać dostarczona w ciągu miesiąca od prośby. Następnie w ZSP przeprowadzane jest referendum. Referendum musi zostać przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od wniosku, chyba że sekcje zgodzą się na przedłużenie terminu do 4 miesięcy (np. w czasie wakacji). Wykluczenie miałoby miejsce w wyniku głosowania zwykłą większością wszystkich sekcji.

1.6.4. Jeżeli sekcja nie zgadza się ze swoim wykluczeniem lub rozwiązaniem, ma prawo do apelacji. Sekretarz krajowy w takim wypadku utworzy komisję, która rozważy argumenty i zaprezentuje wnioski w ciągu 3 miesięcy od apelacji. Następnie głosowanie zostałoby powtórzone w ciągu 3 miesięcy od złożenia raportu komisji.

1.6.5. Wykluczana sekcja powinna przedstawić wszystkie argumenty przed pierwszym głosowaniem. Jednak procedura apelacyjna powinna być dostępna w razie poważnych pomyłek.

1.7. Osoby, które chcą działać razem z ZSP, a nie są zrzeszone w żadnej sekcji, mogą zostać przyjęte jako kontakty (tam gdzie nie ma sekcji ZSP), lub jako sympatycy (tam gdzie działają sekcje ZSP).

2. Grupy inicjatywne

2.1. To grupy powstające w branżach i konkretnych zakładach pracy. Aby powołać grupę inicjatywną w branży, potrzebne są dwie osoby. Jedna osoba wystarczy, by powołać grupę inicjatywną w miejscu pracy. Celem tworzenia grup inicjatywnych jest ewentualne tworzenie nowych sekcji ZSP.

2.2. Grupa inicjatywna może powstać także w ramach istniejących sekcji.

3. Funkcje w ZSP

3.1. Każda osoba wybrana do pełnienia określonej funkcji w ZSP działa według mandatu organizacji.

3.2. Funkcje w ZSP są ustalone przez zjazd ZSP.

3.3. Każda osoba wybrana do pełnienia jakiejkolwiek funkcji w ZSP może zostać w dowolnej chwili odwołana przez tych, którzy ją wybrali. W razie przekroczenia mandatu dana osoba automatycznie jest odwoływana. W przypadku odwołania członka z pełnienia funkcji ogólnokrajowej, decyzja podejmowana jest na drodze zjazdu lub referendum. W razie wystąpienia wątpliwości powołuje się komisję.

3.4. Aktualnie istnieją funkcje Skarbnika, Sekretarza Międzynarodowego oraz Sekretarza Krajowego.

4. Skarbnik ZSP

Zadaniem skarbnika jest zbieranie składek, datków i innych środków pieniężnych ZSP. Pieniądze ogólnokrajowe mogą być wydawane jedynie według mandatu. Skarbnik jest odpowiedzialny za regulowanie składek do MSP.

5. Sekretarz Międzynarodowy

Zadaniem Sekretarza Międzynarodowego jest odpowiadanie na listy i gwarantowanie przepływu informacji pomiędzy ZSP a MSP. Sekretariat Międzynarodowy może składać się z dwóch osób, które rozdzielają między siebie pracę. Kadencja sekretarza wynosi 2 lata, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 2 lat. ZSP może także wyznaczyć zastępcę sekretarza.

6. Sekretarz Krajowy

Odpowiada na listy oraz gwarantuje przepływ informacji w ZSP, w szczególności informując organizacje o otrzymanej korespondencji. Sekretariat Krajowy może składać się z dwóch osób, które rozdzielają między siebie pracę. Kadencja sekretarza wynosi 1 rok, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. ZSP może także wyznaczyć zastępcę sekretarza.

7. Zjazd ZSP

7.1. Zjazd odbywa się co roku. Zwoływany jest przez sekcję koordynującą Zjazd w danym roku. Sekcja wybrana na przeprowadzenie Zjazdu wybiera spośród swoich członków osobę personalnie odpowiedzialną za koordynację spraw przedzjazdowych, prowadzi notatki w czasie Zjazdu i rozsyła je następnie w biuletynie pozjazdowym. O tym kto jest tą osobą, sekcja musi poinformować najpóźniej miesiąc po Zjeździe na którym wybrano ją na przeprowadzenie następnego Zjazdu.

7.2. Na trzy miesiące przed zjazdem osoba koordynująca rozsyła zapytania o propozycje na Zjazd do wszystkich sekcji ZSP. Na miesiąc przed Zjazdem koordynator zamyka zbieranie zgłoszeń i wysyła je niezwłocznie do wszystkich sekcji, w których odbywa się dyskusja i przegłosowywane są mandaty na Zjazd dla delegata.

7.3. Na Zjeździe dyskutowane są oraz podejmowane są decyzje dotyczące ZSP jako całości. Uchwały Zjazdu obowiązują wszystkich członków ZSP. Delegata na Zjazd wybiera każda sekcja na zasadzie demokracji bezpośredniej, ograniczonego pisemnymi mandatami. Każdy członek ZSP może brać udział w Zjeździe na zasadzie obserwatora, tj. nie może brać udziału w głosowaniach, jeśli nie jest delegatem.

7.4. Zjazd wybiera Skarbnika ZSP, który zbiera składki od poszczególnych sekcji, zajmuje się finansami związku i przedstawia co roku Zjazdowi sprawozdanie. Jego działania określone są w mandacie przegłosowywanym na Zjeździe.

7.5. Zjazd także wybiera inne osoby pełniące funkcje w ZSP.

7.6. Decyzje na Zjeździe podejmowane są większością głosów wszystkich sekcji ZSP.

7.7. Na wniosek każdej sekcji może zostać przeprowadzony Zjazd Nadzwyczajny w razie zaistnienia poważnej kwestii, którą powinna się zająć cała organizacja. Zjazd przygotowuje wówczas sekcja, która zgłosiła propozycję.

8. Głosowanie między zjazdami

Na wniosek każdej sekcji może zostać przeprowadzone Referendum. Za organizację Referendum odpowiedzialna jest sekcja, która je zgłasza. Referendum może odbyć się w trybie zwykłym, które odbywa się w terminie 30 dni lub pilnym w terminie 7 dni oraz ekspresowym w terminie 48 godzin.

9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników

ZSP jest polską sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników. ZSP bierze udział w działaniach i kampaniach organizowanych przez MSP, oraz uczestniczy w spotkaniach plenarnych oraz kongresach MSP.