Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Kontrole w sklepach sieci POLOmarket
Tagged:  •  

Od 20 czerwca do chwili obecnej instytucje państwowe, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat Sanitarny, Obwodowy Urząd Miar i Główny Urząd Miar przeprowadzają kontrole we wszystkich sklepach sieci POLOmarket.

Wbrew zapewnieniom prezesa POLOmarketu wygłoszonych na konferencjach prasowych, z których wynikało, że w sklepach POLOmarket nie ma żadnych nieprawidłowości i nie są łamane prawa pracownicze (w szczególności prawa osób niepełnosprawnych), pierwsze raporty pokontrolne, które spływają do związku ZSP POLO wykazały wiele nieprawidłowości. Raporty obejmują kontrole przeprowadzone dotychczas w 35 sklepach na terenie całego kraju.

Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi po przeprowadzeniu kontroli w sklepach sieci POLOmarket w okręgu Łódzkim wykryła nieprawidłowości w takich kwestiach jak:

 • nieudzielanie urlopów wypoczynkowych,
 • nieprawidłowości w zakresie czasu pracy, w tym zatrudnianie osoby niepełnosprawnej w godzinach nadliczbowych, przekroczenie dobowej normy czasu pracy,
 • niezapewnienie wymaganej liczby dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym,
 • niezapewnienie odpoczynku dobowego,
 • niepoinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy,
 • braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn,
 • braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej wykonywania ręcznych prac transportowych,
 • braku pomiarów wydajności instalacji wentylacyjnej.

Wobec osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy wszczęto postępowania karne.

Państwowa Inspekcja Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wykryła następujące nieprawidłowości:
w POLOmarkecie przy ul. Wojska Polskiego 57 w Bełchatowie wykryto nieprawidłowości:
w zakresie czasu pracy wykryto, że nie zapłacono jednej z pracownic za przepracowane nadgodziny, jak się tłumaczyła kierowniczka sklepu, na skutek „przeoczenia”,

w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych - w przypadku trzech pracowników nie zapewniono, by co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej, niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art.162 Kp)

w zakresie BHP:

 • nieprawidłowości odnośnie profilaktycznych badań lekarskich,
 • nieprzestrzegania przepisów BHP podczas uzupełniania towarów w regałach (nie zapewniono odpowiednich drabinek i podestów),
 • brak uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • brak wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
 • brak odpowiedniego obuwia

W POLOmarkecie przy ul. Grzybowej 1 w Kleszczowie wykryto następujące nieprawidłowości:

w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych:
w przypadku dwóch pracowników nie zapewniono, by co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej, niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, ponadto 1 osoba niepełnosprawna nie otrzymała przysługującego jej dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w 2016 r.

w zakresie BHP:

 • nieprawidłowości w zakresie profilaktycznych badań lekarskich,
 • nieprzestrzeganie przepisów BHP podczas uzupełniania towarów w regałach (nie zapewniono odpowiednich drabinek i podestów),
 • brak uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • brak wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
 • brak odpowiedniego obuwia

Wobec odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów Prawa Pracy i BHP wszczęto postępowania karne.

Kontrole Urzędów Miar

Obwodowy Urząd Miar w Zduńskiej Woli
Po kontroli w POLOmarkecie przy ul. Przejazd 13 w Poddębicach urząd wykrył i zakwestionował dwie uszkodzone wagi i zastosował postępowanie mandatowe. Po kontroli w POLOmarkecie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 50 w Uniejowie, w związku z brakiem legalizacji wag, urząd przekazał sprawę do wyższej instancji w Łodzi celem przeprowadzenia postępowania karnego.

OUM w Świdnicy
Po kontroli w POLOmarketach w Świdnicy zakwestionowano 5 wag, które nie spełniały wymogów metrologicznych i zastosowano mandaty karne.

OUM w Poznaniu
Po kontroli w POLOmarkecie przy Placu Niepodległości 25 w Kórniku zakwestionowano 2 wagi, które nie spełniały wymogów metrologicznych. Po kontroli w POLOmarkecie przy ul. Puławskiego 41 w Kaliszu zakwestionowano jedną wagę, która nie spełniała wymogów metrologicznych. W obu przypadkach zastosowano sankcje karne.

OUM w Piotrkowie Trybunalskim
Po kontroli w POLOmarkecie przy ul. Belzackiej 69 w Piotrkowie Trybunalskim zakwestionowano jedną wagę, która nie spełniała wymogów metrologicznych. Nałożono na Zastępcę kierownika mandat karny.

Kontrole Inspekcji Handlowych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z delegaturą w Legnicy

Podczas kontroli w POLOmarkecie przy ul. Galaktycznej 23 w Legnicy, wykryto sprzedaż towarów po upływie terminów przydatności. Nakazano natychmiastowe ich wycofanie i zastosowano sankcje karne.

WIIH W GDAŃSKU delegatura w Słupsku
Podczas kontroli w POLOmarkecie przy ul. Krótkiej 1B w Ustce stwierdzono nieprawidłowe warunki sanitarne polegające na przechowywaniu żywności świeżej przeznaczonej do sprzedaży bezpośrednio bez zabezpieczeń razem z żywnością nieświeżą przeznaczoną do utylizacji. Nałożono mandat karny i powiadomiono Inspekcję Sanitarną.

Są to tylko cząstkowe wyniki, ponieważ kontrole nadal trwają i będą przeprowadzone we wszystkich sklepach POLOmarket. O dalszych wynikach będziemy informowali na bieżąco.