Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Wyniki kontroli marketów Dino przeprowadzonej na wniosek ZSP
Tagged:  •  

W październiku b.r., Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu zakończyła swój raport na temat kontroli warunków pracy w marketach Dino Polska SA. Kontrola została przeprowadzona na wniosek związkowców ze Związku Syndykalistów Polski, w związku z bierną i ugodową postawą zakładówki "Solidarności".

Poznański PIP przeprowadził kontrole w marketach w Lądku Zdroju, Nowej Rudzie, Złotym Stoku, oraz Witkowie. W trakcie kontroli potwierdziły się zarzuty ZSP dotyczące m.in. braku wypłaty wszystkim pracownikom dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dokonywania bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia, oraz braku wypłaty pracownikom premii pomimo faktu jej naliczenia.

PIP dopatrzyła się ponadto, iż pracodawca nie zawsze udzielał pracownikom urlopu wypoczynkowego, którego co najmniej jedna część trwałaby nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Wśród innych wykroczeń wykryto nieterminowe przeprowadzanie szkoleń BHP, brak wydania pracownikom imiennych zezwoleń do obsługi wózków, nie wykazywanie na listach obecności faktycznych dni pracy pracowników.

Inspekcja potwierdziła również inne zgłaszane przez ZSP problemy, m.in. związane z nieotrzymywaniem przez pracowników innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym, oraz zatrudnianiem pracowników dwukrotnie w tej samej dobie roboczej w równoważnym czasie pracy. Pracodawca też nie zawsze potwierdzał pracownikom na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy, oraz jej warunków w dniu rozpoczęcia pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała pracodawcy nakaz usunięcia wykrytych nieprawidłowości.