Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Proces przeciw Roche Polska o uznanie stosunku pracy
Tagged:  •  

W dniu 23 marca, po prawie 4-letnim procesie, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy oddalił pozew członka Związku Syndykalistów Polski przeciw Roche Polska o uznanie istnienia stosunku pracy. ZSP złożyło wniosek o uzasadnienie wyroku i będzie w tej sprawie składać apelację. Więcej informacji opublikujemy, gdy znane będzie uzasadnienie wyroku.

W trwającym od grudnia 2011 r. procesie, nasz kolega walczy o uznanie, że łączyła go z pracodawcą faktyczna umowa o pracę. Firma notorycznie stosowała fikcyjne samozatrudnienie i outsourcing, by pozbawić pracowników należnych im praw wynikających z Kodeksu Pracy.

Roche ze swojej strony nadal upiera się przy nazywaniu pracowników "kontraktorami". Firma twierdzi, iż pracownicy pracujący w ich biurze nie byli "podporządkowani pracowniczo". Z oficjalnej wersji firmy Roche wyłania się obraz, w którym pracownicy robili co chcieli, przychodzili tylko wtedy kiedy chcieli i brali wolne bez konieczności proszenia o zgodę przełożonych. Ten obraz przeczy oczywiście zdrowemu rozsądkowi i zeznaniom pracowników. Taki skrzywiony obraz jest potrzebny firmie Roche, by bronić stanowiska że jej pracownicy nie pracowali na zasadach stosunku pracy. Zdaniem ZSP, jest to obraz całkowicie fałszywy.

W procesie zeznawali już byli i obecni pracownicy firmy Roche Polska, jak i managerowie średniego szczebla. W dniu 23 marca ma się odbyć przesłuchanie stron i być może zapadnie już wyrok.

W toku postępowania, na podstawie materiału dowodowego i zeznań świadków, wyłonił się dość jasny obraz pracy wykonywanej przez Powoda dla Pozwanego. Była to praca charakteryzująca się następującymi cechami:

 • podporządkowaniem pracowniczym Powoda wobec pracowników Pozwanego
 • nadzorem ze strony pracowników Pozwanego
 • wyznaczaniem zadań do wykonania przez pracowników Pozwanego
 • osobistym bez wyjątku świadczeniem usług przez Powoda
 • czasem pracy wyznaczonym przez Pozwanego, w średnim wymiarze 40 h tygodniowo
 • miejscem pracy wyznaczonym przez Pozwanego – w siedzibie Pozwanego
 • posługiwaniem się narzędziami pracy dostarczonymi przez Pozwanego
 • wynagrodzeniem za czas pracy i staranne działanie, a nie za osiągnięcie rezultatu
 • wynagrodzeniem za pracę w nadgodzinach
 • obciążeniem Pozwanego ryzykiem w związku z wykonywaną przez Powoda pracą
 • koniecznością uzyskiwania przez Powoda zgody na urlop od pracowników Pozwanego
 • praca była poprzedzona procesem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez pracowników Pozwanego

Powód opiera swoje roszczenia na szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego, określających warunki konieczne do uznania, iż praca jest wykonywana na warunkach umowy o pracę.