Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Związek Syndykalistów Polskich - krótka historia
Image: 
zsplogosmall.jpg

Nazwa Związek Syndykalistów Polski, nawiązuje do konspiracyjnej organizacji syndykalistycznej, powstałej podczas okupacji hitlerowskiej. W dniu 21 października 1939 r. w mieszkaniu profesora Kazimierza Zakrzewskiego przy ulicy Brzozowej 8 w Warszawie powołano do życia Związek Syndykalistów Polskich. W okresie od października 1939 r. do kwietnia 1941 r., działał on pod kryptonimem Związek „Wolność i Lud”, a tworzyli go członkowie m.in. Związku Związków Zawodowych, Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej Lewica. W szczytowym okresie działalności podziemnej mógł liczyć ponad 2 tys. członków.

Działacze konspiracyjnego ZSP opowiadali się za Rzeczypospolitą w formule „państwa uspołecznionego” opartego na trzech filarach: samorządu gospodarczo-zawodowego, kulturalno-zawodowego i terytorialnego. Ideał powojennej Polski zakładał więc partycypację w sterowaniu krajem oraz jego gospodarką przez pracowników fizycznych i umysłowych zorganizowanych w związkach zawodowych.

Syndykaliści odznaczali się wyjątkowym poświęceniem na polu walki. Symbolicznym aktem odwagi, było uczestnictwo ZSP w Powstaniu Warszawskim. Współpracując z Armią Krajową, 1 sierpnia 1944 r. zorganizowali oni własny oddział powstańczy 104 Kompanię ZSP, heroicznie broniącą Starego Miasta. Pomimo przeważających sił niemieckich, starali się utrzymywać swoje pozycje, jako ostatni broniąc kanałów, którymi ewakuowali się powstańcy. W dniu 2 września 1944 r. z niedobitków 104 Kompanii i żołnierzy Syndykalistycznej Organizacji „Wolność” stworzono Brygadę Syndykalistyczną. Formacja ta przetrwała do końca Powstania. Po zakończeniu walk w Warszawie, syndykaliści pozostawali w konspiracji aż do grudnia 1945 r., kiedy to ZSP został rozwiązany.

Współcześnie działający Związek Syndykalistów Polski, jest organizacją zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników. Ideowo reprezentuje anarchosyndykalistyczny profil ruchu pracowniczego. Konsekwentnie walczy o samoorganizację pracowników oraz ich gospodarczą i osobistą wolność i godność.