Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Co zrobić, gdy pracodawca nie dostarczył druku Z3 do ZUS?
Tagged:  •  

Pracownicy, którym pracodawca nie przedłużył umowy o pracę i którzy znajdują się na zwolnieniu chorobowym mogą nie otrzymać zasiłku chorobowego, jeśli pracodawca nie przekazał druku Z3 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Złożenie zaświadczeń w ZUS należy do obowiązków pracodawcy. Jeśli pracownik, którego to zaświadczenie dotyczy pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą (lub pozostawał z chwilą rozpoczęcia wypłaty zasiłku chorobowego), zaświadczenie pracodawca musi złożyć w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Jeśli pracownik nie jest już zatrudniony, były pracodawca składa zaświadczenie w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby niezdolnej do pracy.

Brak przekazania przez pracodawcę druku skutkuje często odmową wypłaty świadczenia przez ZUS. Warto też pamiętać o tym, że roszczenie o wypłatę zasiłku lub świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Warto więc ponaglać pracodawcę by wypełnił swój obowiązek i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia.

Czasem się to jednak nie udaje, nawet pomimo zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy. W tej sytuacji należy wezwać ZUS do wypłaty zasiłku pomimo braku wypełnionego przez pracodawcę druku Z3. W takiej sytuacji należy wysłać do terenowego oddziału ZUS pismo według następującego szablonu: