Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •  

W dniu 25 sierpnia sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Atlantic. Dla pracowników to oznacza, że będą mogli w ciągu miesiąca i dwóch tygodni składać wnioski o wypłatę zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Więcej informacji tu: https://zsp.net.pl/jak-odzyskac-wynagrodzenie-gdy-pracodawca-jest-w-stani...

W międzyczasie, Związek Syndykalistów Polski będzie też przekazywać syndykowi listę nazwisk osób poszkodowanych, bo do jego obowiązków będzie należeć złożenie odpowiednich wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.

Tagged:  •  
Image: 
atlantic-2proces.jpg

W dniu 14 sierpnia w Sądzie Gospodarczym przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie likwidacyjnym spółki Atlantic. Na rozprawie zeznawał prezes Atlantic, Wojciech Morawski, oraz tymczasowy zarządca w postępowaniu upadłościowym. Związek Syndykalistów Polski wspiera pracowników domagających się odzyskania wynagrodzeń.

Jak zeznał Morawski, całkowity dług Atlantica wobec wierzycieli wynosi 57 mln zł. Stwierdził, że problemy z zaspokajaniem należności zaczęły się w połowie maja b.r. Wiadomo jednak skądinąd, że już wcześniej spółka zalegała z płatnościami pracownikom i kontrahentom. Morawski próbował przekonać Sąd, iż spółka może wyjść na prostą i znów przynosić zyski. Tymczasowy zarządca w swoich zeznaniach uznał te plany za zupełnie nierealne.

Na pytanie sądu, czy prezez Atlantica prowadził rozmowy z pracownikami w celu uregulowania należności, przyznał że nie prosił o układ z pracownikami i że nie było żadnego spotkania na ten temat. Według jego szacunków, aktualne zaległości wobec pracowników wynoszą 500 tys. zł, a zaległości wobec ZUS, 840 tys. zł. Jednak w szacunkach nie były ujęte koszty odpraw dla pracowników. Według raportu zarządcy tymczasowego, w spółce Atlantic zatrudnionych jest jeszcze 76 pracowników. Z ustaleń zarządcy wynika również, że Atlantic przenosi swoje wartościowe aktywa, takie jak znak towarowy, platformę ecommerce i domenę atlantic.pl na spółkę VIA Moda, gdzie dłużnik ma 100% udziałów.

Tagged:  •  

Firma Atlantic od kilku nie miesięcy nie płaci wynagrodzeń przynajmniej części pracowników. Zaległości zaczęły występować znacznie wcześniej, niż Prezes Zarządu zgłosił wniosek o upadłość, czyli w dniu 1 czerwca 2015 r. Bulwersujący jest fakt, że mimo iż firma zalegała z wypłatami za wiele miesięcy przynajmniej kilkudziesięciu pracownikom (a to tylko ci, o których wiemy), w czerwcu firma nadal zatrudniała nowych pracowników.

W Krakowie miała miejsce następująca sytuacja. Firma Atlantic nie zapłaciła czynszu za kilka miesięcy, zgłosiła do sądu wniosek o upadłość w dniu 1 czerwca, ale 2 czerwca zatrudnili nową osobę. Miesiąc później, galeria handlowa eksmitowała sklep z wynajmowanego lokalu. Z dnia na dzień, zniknęły miejsca pracy. Firma nie wypowiedziała umowy o pracę (co w niektórych przypadkach może mieć negatywne konsekwencje dla pracownika) i nawet nie raczyła odpowiedzieć na maile pracowników.

Już znamy kilkadziesiąt osób, które w ten sposób straciło pracę, ale szokujący jest dla nas sposób, w jaki pracodawca działał w złej wierze, ściągając nowych pracowników do pracy, kiedy było jasne, że nie będzie w stanie zapłacić wcześniej zatrudnionym. To samo się działo w spółce VIS Retail, która jest spółką-córką Atlantic.

Tagged:  •  
Image: 
akcja-atlantic.jpg

W dniu 6 sierpnia przed Sądem Gospodarczym w Warszawie odbył się protest pracowników Atlantic i VIS (spółka córka Atlantic), zorganizowany przez Związek Syndykalistów Polski. Pracownicy salonów, magazynów i centrali Atlantic od wielu miesięcy nie otrzymali wynagrodzeń i postanowili o nie walczyć.

Przed sądem pojawił się Wojciech Morawski, Bartosz Bielski oraz członkowie zarządu firm. Doszło do słownej konfrontacji z pracownikami. Morawski na pytania dziennikarzy twierdził, że zrobi wszystko co możliwe żeby jak najszybciej zapłacić pracownikom, jednak przeczyły temu jego działania na sali sądowej, gdzie grał na zwłokę i wnosił o odroczenie procesu. Przypomnijmy, że ogłoszenie upadłości firmy umożliwiłoby tym osobom, które miały podpisane umowy z Atlantic staranie się o wypłatę wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kolejny proces odbędzie się w dniu 14 sierpnia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy VIS Retail do tej pory nie został zgłoszony, mimo iż firma od miesięcy jest niewypłacalna. Stanowi to przestępstwo gospodarcze. Prezes Morawski, choć był większościowym udziałowcem VIS, w odpowiedzi na pytania pracowników twierdził, że nie wie kto jest właścicielem i prezesem VIS. Spółka VIS podpisywała umowy z pracownikami na zmianę z firmą Atlantic.

Związek Syndykalistów Polski będzie wspierać poszkodowanych pracowników aż do pomyślnego odzyskania należnych wynagrodzeń.

Tagged:  •  
Image: 
bankruptcy.jpg

Gdy sąd upadłościowy ogłosi upadłość pracodawcy obejmującą likwidację majątku dłużnika lub stwierdzi, iż jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, powstaje możliwość dochodzenia zaległej wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dochodzić swoich roszczeń mogą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

Oprócz zaległego wynagrodzenia, pracownicy mogą dochodzić wypłaty m.in. za okres postojowy, za zwolnienie chorobowe, płatny urlop wypoczynkowy (za rok kalendarzowy w którym nastąpiło rozwiązanie umowy), lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop, oraz składki ubezpieczeniowe należne od pracodawcy. Fundusz wypłaci pieniądze za okres trzech miesięcy poprzedzających moment niewypłacalności pracodawcy.

Uwaga: Wypłacone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzenia nie będą wyższe niż pensja minimalna obowiązująca w dniu wypłaty.

Ekwiwalentu urlopowego można się domagać jeśli umowa o pracę zakończyła się nie później niż 9 miesięcy po ogłoszeniu niewypłacalności pracodawcy. W przypadku, gdy umowa nie została wypowiedziana przez samego pracodawcę, syndyk masy upadłościowej powinien rozwiązać umowę o pracę z powodu ogłoszenia upadłości.

Choć obowiązek zgłoszenia roszczenia spoczywa na syndyku lub likwidatorze, pracownicy mogą również zgłosić je we własnym imieniu do urzędu marszałkowskiego w województwie, gdzie zarejestrowana jest firma. Wniosek należy złożyć przynajmniej miesiąc i dwa tygodnie po dacie ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy ale nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po tej dacie.

W przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, pracownik pozostający w stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych.

Zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych Fundusz wypłaca w kwocie nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki.

Aby uzyskać więcej informacji, pisz na adres: info@zsp.net.pl

Poniżej, szablony wniosków do pobrania.

Tagged:

W czwartek 6 sierpnia o godz. 9:30 przed Sądem Gospodarczym przy ul. Czerniakowskiej 100a, odbędzie się protest pracowników. Wtedy zapowiedziana jest pierwsza rozprawa o upadłość firmy Atlantic.

Pracownicy sklepów z bielizną Atlantic od wielu miesięcy nie otrzymali wynagrodzeń. Od lipca nie ma żadnego kontaktu z firmą. Niektórym pracownikom pracodawcy zalegają z wypłatami nawet od lutego. Ci z nich, którzy są na zwolnieniu lekarskim nie mogą otrzymywać zasiłków z ZUS, gdyż zaniedbano przekazanie druku Z3 do ZUS.

W sprawie spółki Atlantic prowadzone jest obecnie postępowanie upadłościowe. Niejasna sieć zależności między spółkami Atlantic, VIS Retail, VIA Moda utrudnia w znacznym stopniu pracownikom działania sądowe. Nawet w przypadku wygranej, mogą nie być w stanie wyegzekwować swoich należności.

Wojciech Morawski, założyciel firmy Atlantic, był kiedyś umieszczany na liście 100 najbogatszych Polaków, a spółka była przedstawiana jeszcze niedawno jako historia wielkiego sukcesu.

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy wraz z pracownikami Atlantic zamierza nagłaśniać wszelkie powiązania biznesowe nieuczciwych spółek w celu uzyskania wypłaty zaległych wynagrodzeń. Poszkodowanych pracowników, którzy chcą z nami działać zachęcamy do kontaktowania się z nami: info@zsp.net.pl

Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski - Amazon cieszy się z faktu wprowadzenia podwyżek w Amazonie, oraz zakończenia dyskryminacji płacowej pracowników w Bielanach Wrocławskich względem pracowników w Sadach. Likwidacja tej dyskryminacji była jednym z naszych postulatów z końca zeszłego roku.

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że pensje nadal nie są wysokie. Pracownicy w Polsce nadal zarabiają 3 razy mniej niż w Niemczech za wykonywanie dokładnie takiej samej pracy. Wszystkie związki działające w Amazonie uważają, że płace powinny zostać podniesione.

Oprócz tego, nadal są nierozwiązane problemy, o rozwiązanie których walczymy już od grudnia, takie jak spóźnione płatności, nieprawidłowe wysokości wypłat, niezgłaszanie wypadków przy pracy, itp, itd.

Podwyżki są małym krokiem w dobrym kierunku, ale przed nami wciąż bardzo długa droga. Wzywamy pracowników do wspólnej walki o lepsze warunki pracy i godność wszystkich pracowników, bez wyjątku.

Związek Syndykalistów Polski - Amazon

Tagged:  •  

Umowa o pracę na okres próbny zawarta na okres 3 miesięcy może zostać wypowiedziana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Dla umów zawartych na krótszy niż 3 miesiące okres, są odpowiednio krótsze okresy wypowiedzenia: 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni i 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.

Jeśli w czasie trwania umowy na okres próbny pracownik zachoruje, przysługuje mu normalny zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia w czasie pierwszych 33 dni choroby. Ponieważ pracodawca często nie będzie chcieć płacić pracownikowi, który choruje podczas okresu próbnego, trzeba upewnić się, że spełnimy wymogi formalne. Gdy nie możemy przyjść do pracy z powodu choroby, musimy o tym fakcie jak najszybciej powiadomić przełożonego, w taki sposób jaki jest u danego pracodawcy przyjęty: może to być mail, telefon, ewentualnie sms (aczkolwiek nie ma wtedy pewności, że druga strona go otrzymała). Nie może to nastąpić później, niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Tagged:  •  
Image: 
ekotrade.jpg

Jak podejrzewamy, w wyniku kontroli ZUS firma Esom Ekotrade Sp. z.o.o oraz Dyskam Ekotrade Sp. z.o.o domagają się od swoich pracowników (zarówno ochroniarzy jak i recepcjonistek, sprzątaczy oraz pracowników wsparcia technicznego) wypisywania oświadczeń że Ekotrade opłaca stosowne składki ZUS. Niektórzy pracownicy mówią, iż w przypadku niewypisania takiego oświadczenia wstrzymywane są wypłaty (jeśli tak jest faktycznie, jest to bezprawne).

Zachęcamy więc wszystkich pracowników Ekotrade do:
- Wstrzymania się od wypisywania oświadczeń do momentu aż stosowny inspektorat ZUS potwierdzi iż składki są faktycznie odprowadzane,
- Informowania inspektoratów ZUS iż ewentualnie odprowadzane składki są odprowadzane od fikcyjnych umów zlecenie dotyczących: sprzątania, napraw technicznych, rozprowadzania ulotek a nie od realnie realizowanych umów zlecenie z tytułu ochrony mienia,
- Grożenie uzależeniem wypłaty wynagrodzenie od wypisania oświadczeń jest bezprawną groźbą, próbą wymuszenia czegoś o osobach podległych co zakazuje Kodeks Karny,
- Należy zauważyć że PŁATNIKIEM ZUS jest firma Ekotrade i to ona jest kompetentna by wystawiać zaświadczenia o odprowadzaniu ZUS, a nie jej pracownicy.

Tagged:  •  
Image: 
poznan-zsp.jpg

Agencja Pracy Manpower znowu rekrutuje do pracy w Amazonie.

Manpower wraca, pomimo iż poprzednio agencja opuściła magazyny Amazona w Poznaniu w atmosferze ogromnej ilości skarg i protestów pracowników. Problemy z terminowością wypłat, z brakiem płatności za okres postojowy i z rozliczaniem nadgodzin spowodowały protesty solidarnościowe pod biurami agencji w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, ale także w innych krajach, w tym pod centralą Manpower w USA i pod domem samego Jeffa Bezosa w Seattle.

Związek Syndykalistów Polski był pierwszą i jedyną organizacją, która w konkretny sposób zareagowała na problemy pracowników agencji Manpower i Adecco w Amazonie. Pracownicy, którzy się do nas przyłączyli, mogli liczyć na naszą pomoc i dzięki naszym wspólnym działaniom, większości z nich udało się odzyskać należne im pieniądze. Teraz chcemy ostrzec rekrutowanych na nowo pracowników przed problemami, których mogą się spodziewać pracując dla agencji w Amazonie.

Jedną z podstawowych spraw jest kwestia płatności za nadgodziny.

Pracownicy mogą nie otrzymać płatności których się spodziewają jeśli w umowie jest klauzula, że praca będzie wykonywana w równoważnym czasie pracy i może być przedłużona do 12 godzin na dobę np. w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W takim systemie, nadgodziny liczą się dopiero po przekroczeniu 480 godziny w okresie rozliczeniowym. Więcej na ten temat: https://zsp.net.pl/jak-nie-dac-sie-oszukac-z-nadgodzinami-i-okresem-rozli...

W 2014 roku, grupa pracowników z ZSP Amazon wywalczyła wypłaty za okres postojowy.

ZSP jak jedyna organizacja pracownicza wystapiła o te pieniądze, dzięki czemu pracownicy otrzymali zaległe wynagrodzenia odpowiadające nawet 28 dniom pracy. Szkolenie BHP i dotyczące systemu pracy musi odbywać się po rozpoczęciu pracy i musi być odpłatne. Tak więc przerwa pomiędzy szkoleniem a podjęciem faktycznej pracy jest okresem postojowym i musi być wynagrodzona. Czasem pracownicy czekali nawet miesiąc na sms z informacją, że mają stawić się do pracy. Więcej na ten temat tutaj: https://zsp.net.pl/pracownicy-amazona-nie-otrzymuja-wynagrodzen-za-postoj...

Uwaga! Czasem agencje dawały pracownikom do podpisania jednodniowe umowy na szkolenie! Podpisanie takiej umowy oznaczało brak możliwości starania się o wynagrodzenie za czas postojowy!

ZSP walczyło o zasiłki chorobowe dla tych pracowników, który nie mogli ich otrzymać ponieważ agencje nie wyslały do ZUSu druku Z3.

Niektórzy pracownicy otrzymali nieprawidłowe informacje, że to do nich należy obowiązek składania druków Z3. Jak to naprawdę wygląda przeczytasz tutaj: https://zsp.net.pl/co-zrobic-gdy-pracodawca-nie-dostarczyl-druku-z3-do-zu...

Warto wiedzieć, że roszczenie o wypłatę zasiłku lub świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Warto więc ponaglać pracodawcę by wypełnił swój obowiązek i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia!

Pamiętaj o BHP!

Pamiętaj o normach dźwigania i podnoszenia ciężarów i odmawiaj łamania tych zasad! Więcej tutaj: https://zsp.net.pl/ograniczenia-dotyczace-recznego-transportu-ciezarow

Jeśli doznasz wypadku przy pracy, musisz wiedzieć, że pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc. Nawet w przypadku zatrudnienia przez agencję, w razie wypadku w miejscu pracy odpowiedzialność ponosi Amazon. Po wypadku musi zostać sporządzony protokół powypadkowy. Kopie powinien otrzymać poszkodowany i Państwowy Inspektorat Pracy.

Związek Syndykalistów Polski działa przy Amazonie w Sadach od grudnia 2014 r. Zapraszamy do współpracy każdego pracownika, który chce bronić swoich praw i poprawić swoje warunki pracy. Nie mamy biurokratów ani liderów, którzy pilnują pracowników wyręczając w tym szefa. Oferujemy konkretną i skuteczną pomoc, zamiast pustego gadania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz działać z nami lub chcesz dowiedzieć się więcej, pisz do nas: amazon@zsp.net.pl

Subskrybuj zawartość